01 JUNA DHARAM     
02 JAGO MARA JUNA     
03 JAGINE JOU     
04 MARA GURUJI     
05 GURUNA PRATAPE     
06 AKHAND ROJI     
07 AANKH MARI UGHDE     
08 CHARACHAR MA     
09 BHAROSO DADH     
10 VAISHNAVJAN