01 KAL KARM GUN     
02 PARHIT SARIS     
03 TATVAMASI     
04 ATMAGYAN EK     
05 BHAKTI MAHIMAI     
06 JIV ISHWAR     
07 KAHE KABIR     
08 SEVA SAMP     
09 AGUN SAGUN     
10 CHARACHAR MA     
11 GOKARN AKHYAN